ДГ №23 "Здраве"
Детска градина в град София, кв. Изток

Обществен съвет

Обществен съвет към 23 ДГ “Здраве”

 

     Основни дейности и задачи на Обществения съвет (ОС) към детската градина:

• приема стратегия за развитие на детската градина;
• участва в работата на педагогическия съвет;
• предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
• дава становище за разпределението на бюджета на детската градина;
• съгласува учебния план;
• участва в комисиите, които оценяват дейността на директора;
• сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
• участва в създаването и приемането на Етичния кодекс на детската градина;
• други

     Общественият съвет се свиква поне четири пъти в годината.

     Членове на Обществения съвет на ДГ №23 “Здраве”

1. Николай Димитров – председател

2. Михаела Божанкова

3. Маргарита Маринова

4. Виктор Симеонов