ДГ №23 "Здраве"
Детска градина в град София, кв. Изток

Обществен съвет

Обществен съвет към 23 ДГ “Здраве”

 

     Основни дейности и задачи на Обществения съвет (ОС) към детската градина:

• приема стратегия за развитие на детската градина;
• участва в работата на педагогическия съвет;
• предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
• дава становище за разпределението на бюджета на детската градина;
• съгласува учебния план;
• участва в комисиите, които оценяват дейността на директора;
• сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
• участва в създаването и приемането на Етичния кодекс на детската градина;
• други

     Общественият съвет се свиква поне четири пъти в годината.

     Поименен състав на Обществения съвет на ДГ №23 “Здраве”, както следва:

     Председател:

     Иван Манчев – представител на родителите

     Основни членове:

   1. Деница Суруджийска – представител на родителите

     2. Гадар Хачикян-Бенлиян – представител на родителите

     3. Христо Манов – представител на родителите

     4. Габриел Деянов – представител на районната администрация

     Резервни членове:

   1. Маргарита Маринова – представител на родителите

     2. Елисавета Чаушева – представител на родителите

     3. Юлия Спирова – представител на родителите